โครงการโรงไฟฟ้า

โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

รายงานฉบับหลัก

โครงการทดแทนโรงไฟฟ้า
พระนครใต้ ระยะที่ 1

รายงานฉบับหลัก

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
พระนครใต้ ชุดที่ 3

รายงานฉบับหลัก

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
พระนครเหนือ ชุดที่ 1

รายงานฉบับหลัก

โครงการโรงไฟฟ้า
ลานกระบือเครื่องที่ 11

รายงานฉบับหลัก

โครงการโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4

รายงานฉบับหลัก

โครงการโรงไฟฟ้าจะนะ

รายงานฉบับหลัก

โครงการโรงไฟฟ้าความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 5

รายงานฉบับหลัก

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่

รายงานฉบับหลัก

โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทน เครื่องที่ 1-2)

รายงานฉบับหลัก


โครงการท่าเทียบเรือและท่อส่ง

โครงการท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
สำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่

รายงานฉบับหลัก

โครงการท่าเทียบเรือและอุปกรณ์ข่นส่งน้ำมัน
สำหรับโรงไฟฟ้าบางปะกง

รายงานฉบับหลัก

ระบบขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ
สำหรับโรงไฟฟ้ากระบี่

รายงานฉบับหลัก


โครงการระบบส่งไฟฟ้า

โครงการระบบส่งไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าหงสาลิกไนต์

รายงานฉบับหลัก

โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า
500 กิโลโวลต์ ชายแดน (บริเวณจังหวัดน่าน) - น่าน 2 – แม่เมาะ 3

รายงานฉบับหลัก
ภาคผนวก

โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2

รายงานฉบับหลัก
ภาคผนวก

โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ กระบี่-ลำภูรา

รายงานฉบับหลัก
ภาคผนวก

โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ท่าลี่–ขอนแก่น 4

รายงานฉบับหลัก
ภาคผนวก

โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2 - สุราษฎร์ธานี2(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)

รายงานฉบับหลัก

โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2 - ภูเก็ต3(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม พื้นที่ป่าชายเลน และพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าชั้นที่ 1บี)

รายงานฉบับหลัก

โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ ตาก2 - แม่สอด(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นลุ่มน้ำชั่นที่ 1 และพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)

รายงานฉบับหลัก

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน


MiniCoP โครงการพัฒนาทุ่นลอยเซลล์แสงอาทิตย์ 250 kW ณ เขื่อนสิรินธร

รายงานฉบับหลัก

IEE โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก จ.อุตรดิตถ์

รายงานฉบับหลัก

EIA โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ

รายงานฉบับหลัก

Post EIA โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานฉบับหลัก


ESA โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกิ่วคอหมา จ.ลำปาง

รายงานฉบับหลัก

EIA โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนคลองตรอน จ.อุตรดิตถ์

รายงานฉบับหลัก

Post EIA โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา

รายงานฉบับหลัก

IEE โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

รายงานฉบับหลัก

โครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณา

โครงการโรงไฟฟ้ากระบี่

รายงานฉบับหลัก
ภาคผนวก

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา

รายงานฉบับหลัก
ภาคผนวก

โครงการท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว

รายงานฉบับหลัก
ภาคผนวก

โครงการท่าเทียบเรือ
สำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา

รายงานฉบับหลัก
ภาคผนวก