ISOสฟ.ไทรน้อย


2011-06-15 00:00:00
ค่ามาตรฐาน
pH อยู่ระหว่าง 5.0 - 9.0 เกณฑ์กำหนดสูงสุดตามการแบ่งประเภทคุณภาพน้ำตามการใช้ประโยชน์ประเภทที่ 3
DO ไม่น้อยกว่า 4.0 mg/l เกณฑ์กำหนดสูงสุดตามการแบ่งประเภทคุณภาพน้ำตามการใช้ประโยชน์ประเภทที่ 3
Nitrate ไม่เกิน 5.0 mg/l
Mn ไม่เกิน 1.0 mg/l เกณฑ์กำหนดสูงสุดตามการแบ่งประเภทคุณภาพน้ำตามการใช้ประโยชน์ประเภทที่ 3
Cu ไม่เกิน 0.1 mg/l เกณฑ์กำหนดสูงสุดตามการแบ่งประเภทคุณภาพน้ำตามการใช้ประโยชน์ประเภทที่ 3
Zn ไม่เกิน 1.0 mg/l เกณฑ์กำหนดสูงสุดตามการแบ่งประเภทคุณภาพน้ำตามการใช้ประโยชน์ประเภทที่ 3
Ni ไม่เกิน 0.1 mg/l เกณฑ์กำหนดสูงสุดตามการแบ่งประเภทคุณภาพน้ำตามการใช้ประโยชน์ประเภทที่ 3
Cd ไม่เกิน 0.0050 mg/l เกณฑ์กำหนดสูงสุดตามการแบ่งประเภทคุณภาพน้ำตามการใช้ประโยชน์ประเภทที่ 3
Cr6+ ไม่เกิน 0.05 mg/l
Pb ไม่เกิน 0.050 mg/l เกณฑ์กำหนดสูงสุดตามการแบ่งประเภทคุณภาพน้ำตามการใช้ประโยชน์ประเภทที่ 3
Hg ไม่เกิน 0.0020 mg/l เกณฑ์กำหนดสูงสุดตามการแบ่งประเภทคุณภาพน้ำตามการใช้ประโยชน์ประเภทที่ 3
TCB ไม่เกิน 20,000 MPN/100ml เกณฑ์กำหนดสูงสุดตามการแบ่งประเภทคุณภาพน้ำตามการใช้ประโยชน์ประเภทที่ 3
FCB ไม่เกิน 4,000 MPN/100ml เกณฑ์กำหนดสูงสุดตามการแบ่งประเภทคุณภาพน้ำตามการใช้ประโยชน์ประเภทที่ 3
SSON